การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน

ประกาศโรงเรียนมนร.วิทยานุสรณ์

เรื่อง ขั้นตอนการรับสมัครและการกรอกใบสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567

ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

เข้าสู่ระบบ